Αρχική

landing

Η ΘΥΩΝΗ συστάθηκε στην βάση ενός οράματος. Πως το Ελληνικό Φαρμακείο μπορεί να είναι βιώσιμο από την πρωταρχική του αποστολή. Την ποιοτική και ασφαλή διάθεση του φαρμάκου. Και παράλληλα την μεγιστοποίηση της απόδοσης της φαρμακευτικής αγωγής μέσω της διασφάλισης της ορθής χρήσης του φαρμάκου από τους ασθενείς, την αύξηση της συμμόρφωσης και την πρόληψη αλληλεπιδράσεων. Σε όλο τον κόσμο οι φαρμακοποιοί βρίσκονται στην διαδικασία να υλοποιήσουν μεθόδους παρέμβασης οι οποίες κατόπιν επιστημονικής τεκμηρίωσης θα έχει πιστοποιηθεί πως συμβάλλουν στην επιτυχία αυτού του σκοπού.

Ο σκοπός αυτός δεν είναι εύκολα επιτεύξιμος. Υπάρχει μια σειρά εμποδίων που δεν αφήνουν το Ελληνικό Φαρμακείο να ασκήσει με συνέπεια αυτό τον ρόλο.

Εμπόδια οικονομικά καθώς οι περικοπές των πόρων στον χώρο του φαρμάκου καθιστούν το ζήτημα της βιωσιμότητας σοβαρό θέμα για το φαρμακείο.

Το αποτέλεσμα είναι να αναζητά διαφορετικές διεξόδους και λύσεις πέρα από τον ρόλο του στην περίθαλψη και να προσανατολίζει τόσο τους πόρους του, όσο και την μορφή του περισσότερο προς αυτές. Αν δεν αποτελεί η ενασχόλησή του με τον ρόλο του στην περίθαλψη μια προοπτική πλήρους και βιώσιμης κατεύθυνσης, τότε ακόμα και όλα τα υπόλοιπα αν διορθωθούν απουσιάζει η σημαντικότερη κινητήριος δύναμη.

Εμπόδια ή απουσία καταγραφής τέτοιων εφαρμογών. Αν και η παρέμβαση του φαρμακοποιού αποτελεί μια πρακτική που ασκείται για χρόνια άτυπα, (ενώ σε οργανωμένες προσπάθειες έχουν καταγραφεί και μελετηθεί πρακτικές τουλάχιστον από το 1990 και μετά) εντούτοις απουσιάζουν τα πρωτόκολλα τυποποιημένης παρέμβασης με προσδοκώμενα αποτελέσματα που να οριοθετούν την πρακτική αυτή.

Το αποτέλεσμα είναι η αποζημίωση του ρόλου αυτού να βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια και η προσπάθεια τόσο για την χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών, όσο και για την απόκτηση καθεστώτος παρόχου να έχει ακόμα αρκετό δρόμο σε παγκόσμιο επίπεδο και να αποτελεί σχεδόν άγνωστη λέξη για την Ελλάδα. Επιπρόσθετα απουσιάζουν οι εξειδικευμένες πρακτικές εφαρμογές του ρόλου αυτού και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάληψή τους.

Εμπόδια υλοποίησης αποτελεσματικού επιχειρημα τικού πλάνου προς αυτή την κατεύθυνση. Παρά την διττή φύση του φαρμακείου ως επιστήμης και εμπορίου ταυτόχρονα, η απουσία του σχεδιασμού ενός πρωτότυπου και αποκλειστικού σχήματος παρουσίας του προς το κοινό, είχε ως αποτέλεσμα τον δανεισμό πρακτικών και τεχνικών από το καταναλωτικό μάρκετινγκ. Ο δανεισμός αυτός οδήγησε το φαρμακείο να αποκτήσει εικόνα παρόμοια με των υπόλοιπων καταστημάτων λιανικής τόσο σε επίπεδο μείγματος προϊόντων όσο και μορφής, κουλτούρας και πρακτικών.

Το αποτέλεσμα είναι το φαρμακείο να χάνει διαρκώς την ξεχωριστή του θέση στην αντίληψη της κοινωνίας, να ξεθωριάζει ο ρόλος του στην επιστημονική συμβουλή και να αντικαθίσταται από ανταγωνισμό στόχευσης χαμηλότερου κόστους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει.

Εμπόδια ή απουσία επιχειρησιακής διαχείρισης του σκοπού αυτού. Η απουσία μαθημάτων χρηματοοικονομικών, οργάνωσης – διοίκησης επιχειρήσεων και επικοινωνίας από τα προγράμματα σπουδών έχει οδηγήσει στην έλλειψη των δεξιοτήτων για την διαχείριση και τον προσανατολισμό του φαρμακείου. Επιπλέον η αναπλήρωση της απουσίας αυτής από εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με πρότυπο τις ανάγκες καταστημάτων λιανικού εμπορίου έχουν συντελέσει στην απουσία ξεχωριστών πρακτικών συναφών με τον ρόλο του φαρμακείου και της απώλεια της διαφοροποίησης που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να έχει.

Ακόμα και αν οι φαρμακοποιοί μπορούν να αντιληφθούν πως θέλουν έναν ξεχωριστό ρόλο για τους ίδιους, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την κουλτούρα και τις δεξιότητες ώστε να μπορούν να τον αναπτύσσουν επιχειρησιακά με πρακτικές σαφώς ξεχωριστές από το κοινό εμπόριο.

Για τους λόγους αυτούς ιδρύθηκε η ΘΥΩΝΗ.

Σκοπός μας δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα εμπόδια μονομιάς ή από μόνοι μας. Έτσι και αλλιώς αυτό απαιτεί μια προσπάθεια που ξεπερνάει τα όρια μιας ομάδας ανθρώπων ή μιας εταιρίας. Είναι μια προσπάθεια που απαιτεί την σύμπραξη επιστημονικών φορέων, επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, επαγγελματικών οργανώσεων, την φροντίδας της πολιτείας και την στήριξη όλης της κοινότητας των φαρμακοποιών.

Διεκδικώντας την θέση μας στο οικοσύστημα που θα δημιουργηθεί κατά την υλοποίηση του ρόλου αυτού, ελπίζουμε να υλοποιήσουμε και να παρέχουμε υποστήριξη στην αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών, με την βέλτιστη σχέση κόστους αποτελέσματος, παρέχοντας υπηρεσίες που θα αποδίδουν χρησιμότητα στο σύστημα.