Η προσέγγιση μας

missionΕίναι γνωστό πως η Φαρμακευτική αγωγή αποτελεί μία από τις πλέον αποτελεσματικές θεραπευτικές μεθόδους. Για παράδειγμα το ποσοστό των θανάτων από ασθένειες του καρδιαγγειακού έχει μειωθεί κατά 50% σε όλες τις βιομηχανικές χώρες σε σχέση με τη δεκαετία του 60 και αυτό οφείλεται κυρίως στην φαρμακευτική αγωγή 1 Παράλληλα η φαρμακευτική αγωγή αποτελεί μία οικονομική μέθοδος θεραπευτικής παρέμβασης. Έχει υπολογιστεί για τις ΗΠΑ πως για κάθε 1% αύξησης χρήσης φαρμάκων έχουμε μείωση κατά 0,2% του κόστους άλλων δαπανών Υγείας 2 Η χρήση φαρμάκων όταν γίνεται σωστά έχει συσχετιστεί με μείωση έως και κατά 27% του κόστους θεραπείας καρδιαγγειακών νοσημάτων 3

Επίσης για κάθε 1$ που δίνεται για παιδικούς εμβολιασμούς εξοικονομούνται 10,2$ από τα θεραπευτικά κόστη των αντίστοιχων ασθενειών όσον αφορά την Αμερική 4 ενώ όσον αφορά χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες το ποσό αυτό ανέρχεται στα 16$ από άμεσα θεραπευτικά κόστη και στα 44$ αν συνυπολογιστεί και η ευρύτερη οικονομική επίπτωση 5

Παρόλα αυτά τα λάθη που σχετίζονται με την φαρμακευτική αγωγή μπορούν να είναι ιδιαίτερα δαπανηρά. 194.500 θάνατοι κατ έτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλονται σε λάθη στη χρήση των φαρμάκων με το ετήσιο κόστος να έχει υπολογιστεί στα 125 δις€ 6. Στις ΗΠΑ,  η λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή ή οι παρενέργειες από την θεραπεία, είναι η 4η-6η κύρια αιτία του θανάτου και υπολογίζεται ότι κοστίζει μέχρι $130 δις ετησίως. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κόστος αυτό ανήλθε στα £466 εκ. το 2004 7 ενώ σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το κόστος των λαθών από τη χρήση φαρμάκων μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάνει έως και το ύψος της δαπάνης για το φάρμακο.

Η ΘΥΩΝΗ ιδρύθηκε στην βάση της αντίληψης πως η ενεργός συμμετοχή του φαρμακείου στην θεραπευτική διαδικασία έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει μεγάλο μέρος από τα λάθη στην χρήση των φαρμάκων 8, να αυξήσει τη συμμόρφωση των ασθενών 9 και να μειώσει κατά συνέπεια τόσο τα ποσοστά επιπλοκών από τα λάθη αυτά για τα οποία απαιτείται αντιμετώπιση, όσο και το κόστος τους καθώς και την σπατάλη πόρων την οποία συνεπάγονται 10

Η αντίληψη αυτή αποτελεί κοινό τόπο των φαρμακευτικών συλλόγων των μεγαλύτερων κρατών παγκοσμίως 11 12 13

Υπάρχει πολύς δρόμος στο να διανυθεί ώστε το φαρμακείο να αποκτήσει έναν συνεκτικό προσανατολισμό ώστε να παρέχει το ρόλο αυτό πιστοποιημένα, αποδοτικά και μετρήσιμα στη βάση πρωτοκόλλων που αποδίδουν προσδοκώμενα αποτελέσματα 14. Όμως η πλειοψηφία των ενδείξεων από όλες τις μελέτες που γίνονται για αυτό το σκοπό παγκοσμίως δείχνει πως ο στόχος αυτός είναι εφικτός 15 από την στιγμή που θα υπάρξει κινητοποίηση των φορέων που συνιστούν το οικοσύστημα των φαρμακείων προς αυτή την κατεύθυνση.

Αποστολή μας είναι η ενίσχυση όλων των πλευρών των φαρμακείων που δραστηριοποιούνται προς αυτόν τον σκοπό. Στόχος μας είναι η παροχή επιχειρησιακών διαδικασιών στα φαρμακεία που να τους επιτρέψουν να μπορούν να παρέχουν σε μαζική εφαρμογή υλοποιήσεις αυτού του σκοπού μέχρι του σημείου που να μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση παροχής από την πολιτεία κατά την επιτυχή εφαρμογή τους.

Ο μετασχηματισμός μας σε εταιρική δραστηριότητα προχώρησε από την στιγμή που η ενασχόληση μας σε θεωρητικό επίπεδο με τις δυνατότητες αυτές του φαρμακείου έφτασε στα όρια της χρησιμότητας που μπορούσε να αποδώσει. H επιπλέον χρονική επένδυση μπορεί να αποφέρει καρπούς μόνο εφόσον παρέχει υπηρεσίες οι οποίες είναι σε επιχειρησιακό επίπεδο εφαρμόσιμες, αποδίδοντας στο σύστημα πρόσθετη αξία από την ύπαρξή τους, σε σημείο που να τεκμηριώνει την βιωσιμότητά τους.

_____________________________________________

[1]Columbia University, “A Race Against Time: The Challenge of Cardiovascular Disease in Developing Countries” (2004)

[2] Afendulis, C.C., He, Y., Zaslavsky, A.M., Chernew, M.E. (2011). The impact of  medicare part d on hospitalization rates. Health Services Research.

[3] http://catalyst.phrma.org/new-infographic-medicines-cut-health-care-costs (2015)

[4] Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Immunizations and Respiratory Disease Factsheet.  http://www.cdc.gov/fmo/topic/budget%20information/factsheets/IRD_Factsheet.pdf)

[5] “Return on Investment from Childhood Immunization in Low- and Middle-Income Countries, 2011–2020”  Sachiko Ozawa, Samantha Clark, Allison Portnoy, Simrun Grewal, Logan Brenzel Damian Walker.

[6] Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), 2013

[7] «Developing pharmacy practice A focus on patient care» WHO, FIP, (2006)

[8] Royal Pharmaceutical Society (2013) Medicines Optimisation: Helping patients to make the most of medicines

[9] Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacιuticos, 2013, Adhiιrete.

[10] PriceWaterHouse Cooper, Finish Pharmacy Association, “Advice from community pharmacies saves hundreds of millions” (2010)

[11] Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). European Community Pharmacy Blueprint; for optimisation of health outcomes to individual patients and value for health systems across Europe. 2012

[12] American Pharmacists Association (APhA) “Expanding Opportunities through Patient Care”, 2015 Annual Report

[13] Royal Pharmaceutical Society – “Now or Never. Shaping Pharmacy for the future”.  Judith Smith, Catherine Picton, Mark Dayan,(2013)

[14] Mossialos El, Naci H, Courtin E. (2013) “Expanding the role of community pharmacists: policymaking in the absence of policy-relevant evidence?”

[15] Claire Anderson, Alison Blenkinsopp. (2009) “ The contribution of community pharmacy to improving the public’s health: Summary report of the literature review 1990–2007”