Υπηρεσίες

 

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε δομούνται αυτή τη στιγμή σε δύο κατευθύνσεις.

Η πρώτη κατεύθυνση είναι η υγιής οργάνωση του φαρμακείου ως μια αποδοτική και βιώσιμη οικονομικά επιχείρηση. Κανείς στόχος συμμετοχής στο σύστημα υγείας δεν μπορεί να εκπληρωθεί εάν δεν στηρίζεται σε μια βιώσιμη οικονομικά οργάνωση, όπως και δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν κοστολογείται και αποτιμάται σωστά. Στον πυλώνα αυτό εντάσσεται ο σχεδιασμός της εταιρίας για την παροχή εκπαίδευσης στην οικονομική διαχείριση του φαρμακείου, της αποτελεσματικής επιχειρησιακής οργάνωσης και της αξιολόγησης κόστους και οφέλους των διαδικασιών τις οποίες αναλαμβάνει, καθώς και υπηρεσίες εξατομικευμένης οικονομικής ανάλυσης.

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη των επιχειρησιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το φαρμακείο στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της φαρμακευτικής αγωγής και την συμμετοχή στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας.  Στον πυλώνα αυτόν εντάσσεται ο σχεδιασμός της εταιρίας για την υποστήριξη φαρμακείων και φορέων της αγοράς με την σύμπραξη στην παροχή εκπαίδευσης, στην επιχειρησιακή παραμετροποίηση υπηρεσιών φροντίδας και στην ενσωμάτωση πρωτότυπων προσπαθειών σε μοντέλα μαζικής εφαρμογής.