Πνευματικά Δικαιώματα και Όροι Χρήσης

 1. Εισαγωγή

Η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.thyone.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες. Η χρήση του www.thyone.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του www.thyone.gr  συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.thyone.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

 1. Περιεχόμενο – Ευθύνη της ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε

Το www.thyone.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο www.thyone.gr ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών, η τελευταία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.thyone.gr. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του www.thyone.gr. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Το www.thyone.gr, σε πολλές περιπτώσεις δύναται να  παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες ή blogs, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή blogs αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 1. Υποχρεώσεις Χρηστών

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο www.thyone.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθηκεύσει μεμονωμένα ένα και μόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του www.thyone.gr για αυστηρά προσωπική του χρήση και χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του.

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες του www.thyone.gr , αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και προϊόντα.

Οι χρήστες υποχρεούνται να  κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του www.thyone.gr, συμμορφούμενοι  στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του www.thyone.gr για:

Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του www.thyone.gr , να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο www.thyone.gr ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από το www.thyone.gr.

Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το www.thyone.gr

Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο  (chat, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του thyone.gr που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.

Να μη συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.

Να συμπεριφέρονται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του www.thyone.gr οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

 

4. Κωδικοί Πρόσβασης

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από το www.thyone.gr τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το www.thyone.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε σε τρίτους. Η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του www.thyone.gr, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

 1. Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου

Η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του www.thyone.gr. Οι χρήστες παρόλα αυτά αποδέχονται ότι η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του www.thyone.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες . Ως εκ τούτου η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, αντισυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του www.thyone.gr ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του www.thyone.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Αν και η ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του www.thyone.gr από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του www.thyone.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

 1. Προσωπικά Δεδομένα – Συμβατότητα με τον GDPR

Στην ιστοσελίδα www.thyone.gr δεν γίνεται καμία συλλογή προσωπικών δεδομένων που να οδηγούν σε ταυτοποίηση χρηστών, ούτε άλλη επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων περιήγησης. Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών ζητούνται αποκλειστικά και μόνο σε σαφώς διατυπωμένες φόρμες για τους σκοπούς παρακολούθησης των σεμιναρίων και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται, οι χρήστες εισάγουν με δική τους πρωτοβουλία τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας που απαιτούνται και παρέχουν την θετική τους συναίνεση για την χρήση τους για ορισμένο χρονικό διάστημα και σαφώς διατυπωμένο σκοπό. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι απόρρητα και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται, διαβιβάζονται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με άλλο τρόπο. Τέλος ως ιστοσελίδα που παρέχεται μέσω της πλατφόρμας wordpress.com είναι πιθανό να συλλέγονται από την πλατφόρμα cookies στα πλαίσια της λειτουργίας της καθώς και τεχνικές πληροφορίες όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα, ευρύτερη τοποθεσία κλπ. Το είδος των πληροφοριών περιγράφεται αναλυτικά στην διεύθυνση της εταιρίας που χειρίζεται την πλατφόρμα wordpress https://automattic.com/cookies/

Η ιστοσελίδα www.thyone.gr χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών.

Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες που τυχόν διενεργούνται στο www.thyone.gr είναι ανώνυμες, καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ΘΥΩΝΗ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε, η οποία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσματα των οποίων αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

 1. Εφαρμοσμένο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

 1. Ανακοινώσεις και Διεργασίες Κατάργησης Περιεχομένου με Πνευματικά Δικαιώματα

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο/α περιεχόμενο/α που υπάρχει στο www.thyone.gr καταπατά τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε την απομάκρυνση αυτού/ών από το www.thyone.gr επικοινωνώντας στην διεύθυνση επικοινωνίας παρέχοντας τις εξής πληροφορίες:

 1. Στοιχεία αναγνώρισης για το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Παρακαλούμε περιγράψτε το περιεχόμενο και όπου δυνατόν περιλάβετε ένα αντίγραφο ή μια τοποθεσία (π.χ. URL) της αυθεντικής έκδοσης του περιεχομένου.
 2. Στοιχεία αναγνώρισης για τα στοιχεία του περιεχομένου που πιστεύετε ότι καταπατούν πνευματικά δικαιώματα και την θέση τους. Παρακαλούμε περιγράψτε τα στοιχεία και δώστε μας το URL ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας βοηθά στον εντοπισμό αυτού.
 3. Το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας και εάν υπάρχει την διεύθυνση e-mail σας.
 4. Μια δήλωση ότι πιστεύετε με βάσιμα στοιχεία ότι καταπατούνται τα πνευματικά δικαιώματα που αναφέρετε και ποια είναι αυτά.
 5. Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες που έχετε προσκομίσει είναι ακριβείς και καταδεικνύουν ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε την έγκριση να ενεργείτε για λογαριασμό του.
 6. Μια υπογραφή ή μια αντίστοιχη ηλεκτρονική βεβαίωση από τον νόμιμο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή του αντιπροσώπου αυτού.